Regulamin

§1

 1. Organizatorem cyklu Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania, zwanym dalej DPTO, jest firma Future Processing S.A., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000817352, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 634-25-32-128, zwana dalej Organizatorem.
 2. Cykl odbywa się w roku akademickim 2019/2020 na terenach uczelni Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz w siedzibie firmy Future Processing.

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące cyklu będą publikowane na stronie www.dpto.pl, a wszelkie pytania dotyczące DPTO należy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@dpto.pl.

§3

Celem DPTO jest promowanie i popularyzacja wiedzy z dziedziny programowania wśród studentów oraz innych zainteresowanych osób, poprzez wykłady i warsztaty.

§4

Cykl DPTO edycja 2019/2020 składa się z dwóch bloków tematycznych. Każdy z bloków obejmuje wykłady prowadzone odpowiednio na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim oraz warsztaty realizowane w siedzibie Organizatora.

§4

Terminy I bloku są następujące:
– 19 listopada 2019 r., od godz. 16:00, na Uniwersytecie Śląskim – w sali B4, na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, przy ul. Będzińskiej 39, 41-200 Sosnowiec;
– 20 listopada 2019 r., od godz. 16:30, na Politechnice Śląskiej – w auli C, na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, przy ul. Akademickiej 16, 44-100 Gliwice;
– 30 listopada 2019 r., od godz. 10:00, w siedzibie firmy Future Processing, przy. ul. Bojkowskiej 37a, 44-100 Gliwice.

§5

 1. Udział w DPTO jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem wykładów DPTO staje się każda osoba, która przejdzie proces rejestracji, czyli wyśle swoje zgłoszenie przez odpowiedni formularz, dostępny na stronie www.dpto.pl, a w przypadku warsztatów, zostanie zakwalifikowana do udziału przez Organizatora. Uczestnikami stają się też pracownicy Organizatora zaangażowani w przygotowanie wydarzenia bądź występujący w roli prelegenta. Uczestnikiem może zostać jedynie osoba pełnoletnia.
 3. Do udziału w DPTO zaproszone są wszystkie chętne osoby, nie tylko studenci.
 4. Wykłady i warsztaty realizowane w ramach DPTO nie są objęte programem studiów i nie służą zebraniu punktów (np. ECTS).
 5. Warunkiem uczestnictwa w wykładach i warsztatach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie www.dpto.pl.
 6. Rejestracja na I blok będzie możliwa w terminach:
  1. 8 – 19.11.2019 r. na wykłady na Uniwersytecie Śląskim,
  2. 8 – 20.04.2019 r. na wykłady na Politechnice Śląskiej,
  3. 21 – 26.11.2019 r. na warsztaty.
 7. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które uczestniczyły w wykładach.
 8. O wyborze uczestników warsztatów decyduje Organizator. Ocena przesłanych zgłoszeń nastąpi w oparciu o wartość merytoryczną odpowiedzi udzielonych na zadane pytanie oraz poprzez ocenę sposobu umotywowania chęci uczestnictwa w warsztatach.
 9. Dane osobowe uczestników, podane podczas rejestracji na DPTO, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), dla celów organizacji DPTO, opisanych w Polityce Prywatności DPTO 2018. Uczestnicy i zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 10. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie i wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w działaniach marketingowych (związanych z promocja obecnej i przyszłych edycji DPTO), takich jak: rejestrowanie przebiegu cyklu oraz wystąpień uczestników, w tym również wywiadów, w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych, prowadzonych przez Organizatora.
 11. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania przez Organizatora wyżej wymienionych materiałów.
 12. Organizator będzie się kontaktował z uczestnikami, w tym wysyłał informacje o DPTO drogą elektroniczną, na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 13. Uczestnicy mogą dokonać rezygnacji z uczestnictwa wysyłając informacje mailem na adres: kontakt@dpto.pl.

§6

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Future Processing S.A., z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000817352, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP: 634-25-32-128.
 2. Zgody, o których mowa w §5 ust. 9 i 10 mogą zostać w każdym momencie odwołane. W celu odwołania zgody należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@dpto.pl. Odwołanie zgody, o której mowa w §5 ust. 9 skutkuje niemożnością wzięcia udziału w DPTO.
 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika, o której mowa jest w §5 ust. 10 może być cofnięta jedynie na przyszłość, co oznacza, że od momentu złożenia oświadczenia w tym zakresie, Future Processing nie może wykorzystywać wizerunku uczestnika, w tym rozpowszechniać go w żadnych materiałach oprócz tych, w których na moment złożenia oświadczenia o cofnięciu zezwolenia wizerunek został już wykorzystany.
 4. Warunkiem uczestnictwa w DPTO jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 5. Podczas DPTO obowiązuje zakaz reklamowania innych przedsiębiorstw niż Future Processing Sp. z o.o., ich produktów i organizowanych przez nie wydarzeń, oraz prowadzenia działań rekrutacyjnych bez zgody Organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.dpto.pl.
 7. 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej DPTO.

Masz pytania

Napisz do nasThis site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.
Z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (a w przyszłości - Inspektorem Ochrony Danych) możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu obsługi formularza kontaktowego.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom realizującym usługi w imieniu lub na naszą rzecz, w szczególności podmiotom realizującym na nasze zlecenie obsługę formularza kontaktowego.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie Twoich danych osobowych bądź też tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymywania z tobą kontaktu w związku z wiadomością zawartą przez Ciebie w formularzu kontaktowym.

W każdej chwili możesz:
1. żądać od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
3. otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),
4. cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com,
5. wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nasza strona do poprawnego działania wymaga stosowania plików cookies.